Pianonsoiton opetus

Pianonsoitonopetus on ollut CM-musiikkiopiston opetusohjelmassa syyslukukaudesta 1999 lähtien. Opetuksessa on tähdätty instrumentin hallinnan kehittämisen lisäksi musikaaliseen ja puhtaaseen soittoon, laululliseen soittotapaan sekä sävelkorvan kehittämiseen. Oppilaiden motoristen valmiuksien kehittämiseksi harjoiteltiin paljon etydejä sekä erilaisia harjoituksia ja asteikkoja. Myös oppilaiden omaa mielikuvitusmaailmaa pyrittiin herättämään. Opetukseen on harkinnan mukaan pyritty sisällyttämään myös kuoroa tukevia opintoja, kuten yksittäisten stemmojen soittoa sekä partituurisoittoa. Lisäksi on tähdätty jokaisen oppilaan yksilöllisen suhteen muodostamista musiikkiin, sekä pyritty solististen valmiuksien kehittämiseen.

Pianonsoiton opettajana toimii Paula Laakkonen.